Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU www.eshop.krpalekacademy.cz

 1. Úvodní ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky (dále “obchodní podmínky”) on-line obchodu krpalekacademy.cz společnosti OUCHIGARI, s.r.o., se sídlem Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7, IČO: 06863426, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 290328 (dále „prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím podnikatelem nebo spotřebitelem (dále „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eshop.krpalekacademy.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále „webové rozhraní obchodu“).
 2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále „smluvní strany“) při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese www.eshop.krpalekacademy.cz (dále „webová stránka“) a další související právní vztahy.
 3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 1. Uživatelský účet
 2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále „uživatelský účet“). Kupující je oprávněn objednávat zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
 3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailovou adresou uživatele a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 8. Uzavření kupní smlouvy
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje zboží nabízené prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Ceny prezentovaného zboží a ceny za balení, dopravu a dodání zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní.
 2. V případě, že na straně prodávajícího došlo ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží ve webovém rozhraní nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno přijetí objednávky podle těchto obchodních podmínek. V takovém případě si prodávající vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy.
 3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Prodávajícím není zboží dodáváno do jiné země než České republiky.
 4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 • objednávaném zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží, a
 • informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále „objednávka“).

 1. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále „elektronická adresa kupujícího“).
 2. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 3. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
 4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu anebo v případě objednávky většího množství zboží, než které má prodávající skladem.
 5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
 1. Cena zboží a platební podmínky
 1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu způsobem zvoleným v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu. Kupující není oprávněn platit kupní cenu jiným způsobem, než který nabízí webové rozhraní obchodu.
 2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě platby kartou je kupní cena splatná v den uzavření kupní smlouvy. V případě platby bankovním převodem je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů ode dne doručení platebních údajů kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího.
 4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3. bod 6. těchto obchodních podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu, v takovém případě bude na takovou platbu pohlíženo jako na zálohu na kupní cenu.
 6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 1. Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě - vztahuje se pouze na kupujícího v postavení spotřebitele
 1. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží:
 • které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil.
 1. Nejedná-li se o případ uvedený v pod bodem 1. tohoto článku či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto bodu hradí náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu kupující.
 2. V případě odstoupení od smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené mimo opotřebení, které vzniklo v důsledku potřeby se zbožím nakládat tak, aby kupující zjistil jeho povahu, vlastnosti a funkčnost, a je-li to možné, v původním obalu. Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít zboží odeslané kupujícím na dobírku.
 3. Kupující má v případě odstoupení od smlouvy nárok na vrácení nákladů na dopravu pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu standardnímu způsobu dodání zboží kupujícímu.
 4. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající bez zbytečných odkladů, nejpozději do 14 dní od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, jakým byly od kupujícího přijaty, ledaže kupující souhlasí s jiným způsobem vrácení peněz. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
 5. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující bere na vědomí, že pokud bude zboží vrácené kupujícím poškozeno či opotřebeno v důsledku nákladní spotřebitele s tímto zbožím, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tím vzniklé; jestliže je zboží v důsledku nakládání kupujícího poškozené či opotřebené tak, že je neopravitelné nebo by náklady na opravu dosahovaly ceny zboží nebo ji převyšovaly, činí snížení hodnoty zboží plnou kupní cenu zboží. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 1. Přeprava a dodání zboží
 1. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, resp. ve lhůtě dohodnuté kupujícím a prodávajícím, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím náklady spojené s marným doručováním zboží nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení dle platných cen dopravy uvedených na webových stránkách, resp. v rámci webového rozhraní obchodu.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nebo poškozením při přepravě nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dopravci kupující stvrzuje, že obsah zásilky obsahující zboží byl neporušen a neponičen.
 1. Odpovědnost za vady, záruka je-li kupujícím spotřebitel
 1. Je-li kupujícím spotřebitel, práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914-1925, § 2099-2117 a § 2161-2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při převzetí zboží kupujícím, byť se projeví až později.
 3. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží nebo vady vylučuje.
 4. Kupující může vytknout vadu zboží, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě použité zboží, zkracuje se tato doba na jeden rok.
 5. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
 6. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
 7. Je-li zboží prodáváno za nižší cenu pro jeho vadu a prodávající kupujícího na tuto vadu před uzavřením kupní smlouvy upozornil, nemá kupující práva z vadného plnění ohledně této vady.
 8. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího; je-li však k opravě prodávajícím určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k provedení opravy.
 9. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zejména elektronickou poštou na adrese eshop@krpalekacademy.cz nebo telefonicky na tel. čísle: +420 778 544 277. Vzorový formulář pro reklamaci zboží je přílohou č. 2 reklamačního řádu.
 10. Při uplatnění vady zboží si kupující musí zvolit právo z vadného plnění; dle své volby může požadovat:
 1. dodání nové věci bez vady, nebo
 2. opravu věci,

ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

 1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.
 2. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud
 1. prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s bodem 10. tohoto článku, nebo
 2. se vada projeví opakovaně, nebo
 3. je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
 4. je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 1. Odpovědnost za vady, záruka je-li kupujícím podnikatel
 1. Prodávající je povinen odevzdat kupujícímu zboží v jakosti a provedení, v jakých je zboží obvykle dodáváno. Kupující se tímto ve smyslu ustanovení § 1916 odst. 2 občanského zákoníku vzdává práv z vadného plnění nad rámec práv z vadného plnění, které náleží prodávajícímu ve vztahu k výrobci zboží nebo k tomu, kdo prodávajícímu zboží dodal.
 2. Kupující je povinen zboží při jeho přejímce prohlédnout. V případě vad zboží může kupující převzetí zboží či jeho části dotčené takovou vadou nebo nedostatkem odmítnout. Neučiní-li tak a/nebo uplatní-li vady nebo nedostatky zboží, které bylo možné zjistit při jeho přejímce, později, nemá kupující vůči prodávajícímu ve vztahu k takové vadě ani nedostatku práva z vadného plnění; právo prodávajícího poskytnout kupujícímu i přesto taková práva z vadného plnění tím není dotčeno. Pro vyloučení jakýchkoliv případných pochybností se za vady zboží zjistitelné při jeho přejímce vždy považují vady množství dodávaného zboží.
 3. Práva z vad zboží kupujícímu nevzniknou, popřípadě zaniknou v případě, že nedodrží podmínky skladování zboží stanovené výrobcem zboží nebo prodávajícím.
 4. Záruka za jakost zboží není prodávajícím poskytována.
 5. V případě, že kupujícímu vznikne škoda v důsledku porušení jakýchkoliv povinností prodávajícího dle kupní smlouvy (např. též v důsledku vadné dodávky zboží), aniž by zde byly dány okolnosti vyšší moci vylučující odpovědnost prodávajícího, bude prodávající zavázán pouze k úhradě skutečné, prokazatelně vzniklé majetkové újmy vyčíslené kupujícím, nikoliv však k úhradě ušlého zisku, maximálně však do výše částky odpovídající 100 % kupní ceny zboží. Pro případ vzniku škody z porušení různých závazků prodávajícího vůči kupujícímu, vyplývajících z kupní smlouvy, souhrnná odpovědnost prodávajícího za škody, vzniklé kupujícímu z téže smlouvy, v žádném případě nepřekročí 100 % celkové kupní ceny. Tímto se ustanovení § 1924 občanského zákoníku pro účely kupní smlouvy výslovně vylučuje.
 6. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci reklamačního řádu prodávajícího na právní vztahy vznikající mezi smluvními stranami, vystupuje-li kupující při nákupu jakožto podnikatel (zpravidla tzv. „na IČO“).
 1. Další práva a povinnosti smluvních stran
 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně užít či neoprávněně zasahovat do programového vybavení nebo dalších součástí tvořících webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení ani jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, v jakém toto užívání není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a které je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.
 1. Ochrana osobních údajů
 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou nebo podnikající fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující bere na vědomí, že dochází ke zpracování zejména těchto jeho osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště (fakturační adresa), doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, případně i název společnosti a jméno a příjmení osoby k převzetí zásilky, a dále historie uskutečněných nákupů a dalších transakčních údajů spojených s používáním e-shopu prodávajícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující je informován o zpracování osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely zasílání informací, novinek a obchodních sdělení kupujícímu a pro účely zpětného hodnocení vyřízení objednávky.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající smluvně pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány dalším osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po stanovenou nezbytnou dobu. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle příslušných ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů.
 8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 1. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající poskytne informace podle předchozí věty bezplatně.
 2. Bližší informace ke zpracování osobních údajů kupujícího prodávajícím jsou k dispozici v podmínkách ochrany osobních údajů.
 3. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v dokumentu s názvem „Zásadách zpracování osobních údajů“, který je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.
 1. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 1. Prodávající je oprávněn v rámci tzv. přímého marketingu zasílat kupujícímu obchodní sdělení týkající se obdobných výrobků nebo služeb prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. Kupující může pomocí příslušného odkazu v každé zprávě obchodního sdělení zaslané prodávajícím kdykoli bezplatně vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení dle předchozí věty, v takovém případě prodávající zasílání obchodních sdělení na elektronickou adresu kupujícího neprodleně ukončí.
 2. Kupující může udělit souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Kupující má právo kdykoliv odvolat tento souhlas se zpracováním osobních údajů (vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení pomocí příslušného odkazu v každé zprávě obchodního sdělení zaslané prodávajícím).
 3. Kupující bere na vědomí, že webové stránky e-shopu prodávajícího ukládají v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, tzv. cookies na jeho počítač, dalším používáním těchto webových stránek dává kupující k tomu prodávajícímu souhlas. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 1. Doručování

Nebude-li dohodnuto jinak, a dále s výjimkou případného doručení faktury nebo záručního listu prostřednictvím dopravce společně se zbožím, platí, že veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno přednostně na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 1. Mimosoudní vyřizování stížností a sporů - vztahuje se pouze na kupujícího v postavení spotřebitele
 1. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@krpalekacademy.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
 2. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má kupující spotřebitel v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, tj. může podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz. Právo na využití mimosoudního řešení spotřebitelského sporu dle tohoto článku lze využít do 1 roku ode dne, kdy bylo právo, které je předmětem příslušného spotřebitelského sporu, u prodávajícího poprvé uplatněno.
 3. Kupující jako spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 1. Závěrečná ustanovení
 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 1. Prodávající je oprávněn jednostranně měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Kupní smlouva se řídí těmi obchodními podmínkami, které jsou zveřejněny na www.eshop.krpalekacademy.cz v okamžiku učinění objednávky.
 1. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek a zásad zpracování osobních údajů je archivována prodávajícím v elektronické podobě. 
 2. Kontaktní údaje prodávajícího: www.eshop.krpalekacademy.cz, OUCHIGARI, s.r.o., Jankovcova 1632/69, 170 00 Praha 7, e -mail: eshop@krpalekacademy.cz, telefonní číslo +420 778 544 277.

 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. 10. 2023.